eyd fetr

عید فطر مبارک

عید فطر مبارک
خرداد 1399
همواره می توانید کمک ها و فطریه ها و نذورات و کفاره ها و صدقات خود را به شماره حساب و کارت بانک ملت نزد انجمن احیای شنوایی ایران واریز نمایید . این کمک ها با همیاری موسسات خیریه دیگر به دست نیازمندان خواهد رسید .