زبان انگلیسی ویژه کاشت حلزونی ها و کم شنواها

شروع دوره جدید کلاس های زبان انگلیسی

شروع ترم جدید کلاس های زبان انگلیسی ویژه افراد دارای پروتز یا ایمپلنت کاشت حلزون شنوایی با بهترین مربی متخصص و آموزش دیده برای این حوزه و افراد کم شنوا و کاشت حلزونی – ترم جدید زمستان 1398 ثبت نام میکند .

395036

اطلاعیه کلاس های آموزشی ویژه – شماره۱

برای اولین بار سیستم آموزش مناسب و ویژه افراد دارای کم شنوایی و یا کاشت حلزون شده در انجمن احیای شنوایی ایران پیاده سازی شده و با سنجش و پی گیری بازخوردها در حال تدوین شیوه های استاندارد جهانی و نوین است .

isrhngo2

همکاری دانشگاه علوم بهزیستی با مرکزفرانک و انجمن احیای شنوایی ایران

دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی با همکاری مرکزفرانک و انجمن احیای شنوایی ایران برگزار میکند:
کمپین ارتقا آگاهی جامعه به اهمیت مداخله زودهنگام شیرخواران ناشنوا و کم شنوا
بمناسبت هفته جهانی ناشنوایان

#کمپین_اگاهسازی_جامعه_درمورد_کمشنوایی_نوزادان
#کمپین_مداخله_زودهنگام_کمشنوایی

#دانشگاه_علوم_بهزیستی_و_توانبخشی
#مرکز_فرانک
#انجمن_احیای_شنوایی_ایران